Regulamin Usług Płatnych


§ 1. WSTĘP
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług płatnych w formie abonamentów na stronie www.fasaya.com.
2. Płatne Abonamenty Premium i Dodatkowa opcja Wyróżnienia zw. dalej Abonamentami dostępne są wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie i zalogowanych, którzy dobrowolnie wykupili dostęp do danego Abonamentu zgodnie z określoną niniejszym regulaminem procedurą oraz cennikami dostępnymi po zalogowaniu na stronach: https://www.fasaya.com/m/membership/index, https://www.fasaya.com/m/spotlight/purchase_spotlight
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu głównego serwisu www.fasaya.com.
4. Wykupienie Abonamentu może wiązać się z uzyskaniem możliwości korzystania z dodatkowych funkcji w różnych częściach Serwisu, które nie są dostępne dla Użytkowników posiadających konta bezpłatne.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dn. 1 stycznia 2014 roku.

§ 2. ZASADY WYKUPOWANIA ABONAMENTÓW
1. Abonamenty Premium można wykupić, składając zamówienie poprzez stronę: https://www.fasaya.com/m/membership/index
2. Aby wykupić Abonament Premium w serwisie www.fasya.com należy:
• A. Zalogować się do serwisu z wykorzystaniem swojego loginu i hasła
• A. Udać się na stronę: https://www.fasaya.com/m/membership/index
• B. Wybrać odpowiednią długości trwania abonamentu
• C. Wybrać odpowiednią formę płatności
3. Wyróżnienie można wykupić, składając zamówienie poprzez stronę: https://www.fasaya.com/m/spotlight/purchase_spotlight
4. Akceptacja transakcji jest równoważna z akceptacją niniejszego regulaminu Usług Płatnych.
5. Za zamówienie Abonamentu zapłacić można poprzez system DotPay.pl lub za pomocą systemu PayPal.
6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
7. Zamówienia realizowane są automatycznie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Aktywacja usług następuje automatycznie po potwierdzeniu płatności przez danego operatora, co zwykle następuje w ciągu 15 minut.
8. Przy zamawianiu pakietu Premium oraz Wyróżnienia, Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na aktywowanie usługi bezpośrednio po dokonaniu płatności, co powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody, nie może korzystać z usług Płatnych.
9. Zamówienie może zostać anulowane przez Użytkownika w każdym momencie przed dokonaniem płatności.
10. Wszystkie podawane ceny Usług Płatnych są cenami brutto.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z ABONAMENTÓW
1. Po dokonaniu formalności związanych z dokonaną w sposób odpowiedni dla danego Abonamentu opłatą Użytkownik otrzymuje dostęp do płatnych usług Serwisu.
2. Określony Abonament lub Wyróżnienie można także uzyskać jako nagrodę w ramach uczestnictwa w konkursach lub promocjach. W takim wypadku Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z Abonamentu na nieodpłatny okres testowy.
3. Abonament jest aktywny przez okres, za jaki zostały wniesione opłaty. Rozpoczęcie korzystania z usług rozpoczyna się w chwili aktywacji Abonamentu, z zastrzeżeniem par. 2 ust. 5 niniejszego regulaminu. Po upływie wybranego i opłaconego okresu (3, 14, 30, 90 dni) dana usługa płatna wygasa i nie jest odnawiana w sposób automatyczny, o ile użytkownik nie przedłuży danego pakietu na kolejny okres.
4. Posiadacz abonamentu jest uprawniony do korzystania z niego jedynie osobiście. Dla celów bezpieczeństwa należy pamiętać, aby indywidualny "login" oraz "hasło" nie zostały udostępnione osobom trzecim.
5. Z Abonamentu może korzystać tylko jego posiadacz. W przypadku korzystania jednocześnie przez dwie lub więcej osób do posiadacza Abonamentu zostanie wysłane ostrzeżenie o naruszeniu Regulaminu. W przypadku kolejnego naruszenia zasad korzystania z Usług Płatnych dany pakiet może zostać deaktywowany przez administratora serwisu. Wniesione opłaty nie podlegają w tym wypadku zwrotowi. Abonamenty wygasają także wskutek zastosowania przez Administratora serwisu sankcji za naruszenia Regulaminu Głównego lub Regulaminów poszczególnych części Serwisu, które uniemożliwiają dalsze korzystanie z Abonamentu, tj. w szczególności w wypadku rozsyłania spamu lub naruszania praw osób trzecich. Wniesione opłaty nie podlegają w tym wypadku zwrotowi.
6. Zakończenie korzystania z Pakietu może nastąpić automatycznie po upływie czasu na jaki został wykupiony, poprzez deaktywację przez Użytkownika lub poprzez usunięcie/zwieszenie konta. W takim wypadku wniesione przez Użytkownika opłaty nie podlegają zwrotowi.
7. Usunięcie konta w przypadku posiadania wykupionego Abonamentu oznacza zakończenie świadczenia zarówno usługi płatnej, jak i bezpłatnej. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
8. Jeżeli z winy Serwisu www.fasaya.com Użytkownik nie będzie mógł korzystać z określonych części portalu przez następujący po sobie okres kolejnych 24 godzin, wówczas Administrator Serwisu przedłuży opłacony okres wykupionego Abonamentu o podwojony czas, w którym korzystanie nie było możliwe. W wypadku braku możliwości świadczenia usług Premium przez okres na jaki został wykupiony dany pakiet, Serwis dokona zwrotu całej wpłaconej przez Użytkownika kwoty niezależnie od kanału płatności wybranego podczas zamawiania usługi.
9. W uzasadnionych przypadkach Administrator Serwisu na prośbę użytkownika może dokonać zwrotu całej kwoty za dany pakiet Premium. Kwestie zwrotów rozpatrywane są indywidualnie przez Administratora Serwisu.
10 Ceny i zakres Abonamentów mogą ulec zmianie. Osoby, które nabyły Abonament nie będą musiały uiszczać żadnych dodatkowych płatności za okres, za jaki opłata została wniesiona. W przypadku zmiany zakresu świadczeń w ramach wykupionego Abonamentu, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4. REKLAMACJE
W przypadku jakichkolwiek uwag lub problemów technicznych związanych z zakupem Abonamentu, korzystania z usług udostępnionych w ramach Abonamentu bądź zastrzeżeń powstałych w związku z podejmowaniem przez administratorów serwisu decyzji prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie lub poprzez adres email contact@mw-investments.com lub listownie na adres MW-Investments sp. z o.o. , Dział Obsługi Klienta „Fasaya”, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
W terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu udzielenia informacji o sposobie, trybie i czasie rozstrzygnięcia zgłaszanej reklamacji.

 

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. OK